Organizácia školského roka

ŠKOLSKÉ VYUČOVANIE
Školský rok sa začína 1. septembra 2016. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2016 (pondelok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 6. septembra 2016 (utorok).
Člení sa na prvý a druhý polrok nasledovne:
 1. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2017 (utorok).
 2. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2017 (streda) a končí sa 30. júna 2017 (piatok).

PRÁZDNINY

PRÁZDNINY
Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin
Termín prázdnin
Začiatok vyučovania po prázdninách
Jesenné27. október 2016 (štvrtok)28. október – 31. október 20162. november 2016(streda)
Vianočné22. december 2016 (štvrtok)23. december 2016 – 5. január 20179. január 2017 (pondelok)
Polročné2. február 2017 (piatok)3. február 2017 (piatok)6. február 2017 (pondelok)
Jarné24. február 2017 (piatok)27. február – 3. marec 20176. marec 2017 (pondelok)
Veľkonočné12. apríl 2017 (streda)13. apríl – 18. apríl 201719. apríl 2017 (streda)
Letné30. jún 2017 (piatok)3. júl – 31. august 20174. september 2017 (pondelok)

Mimoriadne prerušenie obdobia školského vyučovania:
Ak dôjde v období vyučovania k nepredvídanej udalosti, najmä k živelnej pohrome, energetickej kríze, epidémii alebo pandémii, alebo k iným závažným udalostiam, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení, môže minister školstva Slovenskej republiky mimoriadne prerušiť alebo zmeniť obdobie vyučovania v školách a prevádzku školských zariadení na nevyhnutný čas.
Dni voľna: Podľa § 150 ods.5 Zákona č. 245/2008 Z.z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v období školského vyučovania môže riaditeľ školy, poskytnúť žiakom zo závažných dôvodov, najmä organizačných a prevádzkových, najviac päť dní voľna.
O poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona informuje riaditeľ školy zriaďovateľa školy a príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve.

ZASADNUTIA PEDAGOGICKÝCH RÁD

  DÁTUM
  OBSAH PEDAGOGICKEJ RADY
  30. 08. 2016 (streda)
schválenie plánu práce školy na školský rok 2016/17
  15. 11. 2016 (utorok)
priebežná klasifikačná porada za 1. štvrťrok školského roku 2016/17
  24. 01. 2017 (utorok)
klasifikačná porada za 1. polrok šk. r. 2016/17; určenie formy, rozsahu a obsahu prijímacích skúšok do ISCED 3A; určenie kritérií na PS do ISCED 3C
  02. 02. 2017 (štvrtok)
vyhodnotenie plnenia plánu práce školy v 1.polroku šk. r. 2016/17
  31. 03. 2017 (piatok)
slávnostná pedagogická rada pri príležitosti Dňa učiteľov
  12. 04. 2017 (streda)
priebežná klasifikačná porada za 3. Štvrťrok školského roku 2016/17
  11. 05. 2017 (štvrtok)
klasifikácia za 2. polrok maturitných tried IV.A, IV.B, V.C /návrh plánu výkonov pre šk. r. 2018/19
  12. 06. 2017 (pondelok)
klasifikácia za 2. polrok triedy konajúcej záverečné skúšky III.D
  26. 06. 2017 (pondelok)
klasifikačná porada za 2. polrok šk. r. 2016/17
  04. 07. 2017 (utorok)
vyhodnotenie plnenia plánu práce školy v šk. r. 2016/17; návrh plánu práce školy pre šk. r. 2017/18
  31. 08. 2017 (streda)
schválenie plánu práce školy na školský rok 2017/18


VYDANIE VYSVEDČENÍ
 1. Stredná škola vydáva žiakovi v posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka (31. január 2017 - utorok) výpis klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok.
 2. V posledný vyučovací deň druhého polroka škola vydáva vysvedčenie s údajmi za obidva polroky. Za 2. polrok 30. júna 2017 (piatok).
 3. V záverečných ročníkoch SŠ sa žiakom vydáva vysvedčenie v poslednom vyučovacom dni posledného týždňa pred začiatkom maturitnej skúšky - 12. 5. 2017 (piatok), záverečnej skúšky - 12. júna 2017 (pondelok).

ČASOVÝ HARMONOGRAM RODIČOVSKÝCH AKTÍVOV
 1. Plenárne zasadnutie - 27. 9. 2016 (utorok) o14,30 v klubovni školy, po plenárnom zasadnutí sa uskutočnia triedne aktívy v jednotlivých triedach.
 2. Triedne aktívy – 13. 12. 2016 (utorok), 4. 4. 2017 (utorok), 30.5.2017 (utorok) o 14,30 v triedach
 3. Triedny aktív – 1 krát v termíne podľa požiadaviek rodičov a triedneho učiteľa.

TERMÍNY KONANIA MATURITNÝCH SKÚŠOK
1. Opravná maturitná skúška
Externá časť a písomná forma internej častimaturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2016/17 v dňoch:
 • 6. september 2016 (utorok) – v predmete slovenský jazyk a literatúra
 • 7. september 2016 (streda) – v predmetoch anglický, nemecký a ruský jazyk
Termín konania ústnej formy internej častimaturitnej skúšky - 16. septembra 2016 (piatok).

2. Prihlásenie žiaka na maturitnú skúšku - písomne triednemu učiteľovi do 30. septembra 2016.

3. Riadny termín maturitnej skúšky
Externá časť a písomná forma internej častimaturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2016/17 v dňoch:
 • 14. marca 2017 (utorok) – v predmete slovenský jazyk a literatúra
 • 15. marca 2017 (streda) – v predmetoch anglický, nemecký a ruský jazyk
 • 16. marca 2017 (štvrtok) – v predmete matematika
Náhradný termín maturitnej skúšky externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v dňoch 4. apríla – 7. apríla 2017. Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 27. marca 2017.
Praktická časť odbornej zložky v týždni od 2. do 5. mája 2017.
Klasifikačná porada pre maturitné triedy IV.A, IV.B, V.C - 11. mája 2017 (štvrtok).
Posledné zvonenie 12. mája 2017 (piatok, dátum vydania vysvedčenia).
Príprava žiakov na maturitnú skúšku od 15. mája do 19. mája 2017.
Ústna forma internej časti maturitnej skúšky v týždni od 22. mája do 25. mája 2017.
Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení - 26. mája 2017.

4. Termín predloženia tém odborných zložiek MS príslušnej stavovskej organizácii alebo profesijnej organizácii na vyjadrenie najneskôr do 7. apríla 2017.

ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY
 1. Náhradný termín záverečnej skúšky: Písomná časť 12.9.2016, praktická časť 13. a 14. 9.2016, ústna časť 16.9.2016.
 2. Klasifikačná porada pre triedu III.D - 12. júna 2017 (pondelok) (dátum vydania vysvedčenia).
 3. Písomná časť 16. 6. 2017 (piatok).
 4. Praktická časť 19. a 20. 6. 2017 (pondelok, utorok).
 5. Ústna časť 21. 6. 2017 (streda).
 6. Príprava žiakov na záverečnú skúšku (text do triednej knihy) 13., 14., 15. júna 2017. Zmena termínov vyhradená na návrh Odboru školstva obvodného úradu v Banskej Bystrici.
 7. Termín predloženia tém jednotlivých častí (písomnej, praktickej, ústnej) ZS príslušnej stavovskej organizácii alebo profesijnej organizácii na vyjadrenie najneskôr do 7. mája 2017.

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy, po vyjadrení rady školy a so súhlasom zriaďovateľa určí počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka a termíny konania prijímacích skúšok. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy určí formu prijímacej skúšky. Určí jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium. Tieto údaje zverejní:
 1. do 1. februára na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania,
 2. do 31. marca na ostatné odbory vzdelávania.

Uchádzač podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 20. februára na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania; do 10. apríla na ostatné odbory vzdelávania. Riaditeľ ZŠ odošle prihlášku na strednú školu:
 1. do 28. februára na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania,
 2. do 20. apríla na ostatné odbory vzdelávania.

Termíny prijímacích skúšok:
Na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania : 27.3.2017 (pondelok)
Zápis prijatých uchádzačov: 30.3.2017 (štvrtok)

Z profilových predmetov: 1. termín 9. 5. 2017 (utorok), 2. termín 11. 5. 2017 (štvrtok).
Zápis prijatých uchádzačov:12.5.2017 (piatok).

2. kolo prijímacích skúšok:
  Prihlášky na štúdium je potrebné doručiť na riaditeľstvo školy do 15.06. 2017

  Prijímacia skúška sa koná 20.06. 2017Copyright © SSOŠH Železiarne Podbrezová 2014, all rights reserved | Webdesign & hosting by ŽP Informatika s.r.o.

Prístupov na stránku: 602049