Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová

SSOŠH ŽP

je úspešnou, výnimočnou a modernou odbornou školou, ktorá ponúka výučbu v štvorročných študijných a trojročných učebných odboroch zameraných na oblasti hutníctva, strojárstva a elektrotechniky.
Hlavným cieľom školy je neustále zefektívňovať vyučovací a výchovný proces tak, aby žiaci radi chodili do školy a odchádzali z nej absolventi – odborníci, mladí ľudia, ktorí dokážu svoje vedomosti a zručnosti používať nielen vo svojej profesii, ale ja v bežnom živote a dokážu sa zorientovať v každej životnej situácii.
Zásluhou zriaďovateľa, Železiarní Podbrezová a. s. sa môže pochváliť, že ako jediná na Slovensku začala s tzv. duálnym vzdelávaním v predstihu.

Vzdelávacie oblasti

Hutníctvo

Hutník vykonáva činnosti v hutníckej výrobe (valciar, tvárnič, ťahač, prípravár vsádzky, tavič, technik) ale aj činnosti na pozícii majstra, dispečera, kvalitára alebo kontrolóra v oblasti hutníckej výroby.
Štvorročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou:
Hutník operátor – denné štúdium
Dvojročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou:
Hutník operátor – kvalifikačné štúdium

Strojárstvo

Strojár vykonáva činnosti, pri ktorých diagnostikuje a odstraňuje poruchy, zostavuje, nastavuje, oživuje a skúša široký sortiment prístrojov, strojov a výrobných zariadení. Zaoberá sa aj činnosťami konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru. Podieľa sa pri výrobe kovových a nekovových súčiastok strojným a ručným obrábaní materiálov.
Štvorročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou:
Mechanik strojov a zariadení
Trojročné učebné odbory ukončené záverečnou skúškou:
Obrábač kovov
Mechanik opravár – stroje a zariadenia

Elektrotechnika

Elektrotechnik kontroluje, diagnostikuje, nastavuje a opravuje elektrické časti strojov a výrobných zariadení, elektrické rozvody a pohony. Vykonáva pracovné operácie na elektropneumatických, hydraulických pohonoch, riadiacej elektronike, regulačnej technike automatizovaných strojov.
Štvorročné študijné odbory ukončené maturitnou skúškou:
Mechanik elektrotechnik
Mechanik mechatronik
Trojročný učebný odbor ukončený záverečnou skúškou
Elektromechanik – silnoprúdová technika

Benefity

   bezplatné vzdelávanie
   podnikové štipendium do 100 €/mesiac, odmena za produktívnu prácu do 160 €/mesiac
   systém duálneho vzdelávania založený na zmluvnom vzťahu medzi zamestnávateľom a žiakom,
   odmenu za produktívnu prácu v rámci platnej legislatívy,
   bezplatné poskytnutie ISIC karty
   nadštandardné materiálne podmienky: moderné počítačové učebne, multimediálne učebne, učebňu
   programovania CNC strojov, učebňu metrológie, učebňu pneumatiky, hydrauliky a mechatroniky i
•   ďalšie odborné učebne a laboratóriá,
   bezplatný prístup na optický Internet, Wi-Fi sieť, internetová žiacka knižka prepojená na mobilnú aplikáciu
   stravovanie v školskej jedálni – výber zo 6 druhov teplých jedál spoločnosti a možnosť výberu bagety, alebo
   ovocného/mliečneho balíčka
•   nové metódy práce, ako sú kooperatívne, projektové vyučovanie, e-learning, vyučovanie prostredníctvom
   e-portálu s programovým vybavením MOODLE a Alf
   bezplatne v každom ročníku školskú rovnošatu šitú na mieru ( dvoje nohavíc, kravata, 2 košele, sveter),
   na praktické vyučovanie pracovný odev (monterkovú súpravu, tričko a čiapka), pracovnú obuv a ostatné
   osobné ochranné pomôcky,
   záujmovú činnosť pre vlastný odborný rast ( jazykové kurzy, doučovanie, prácu s internetom, šport,
   motorizmus a iné),
   možnosť ubytovania a stravovania v modernom školskom internáte (kuchynka, automatická práčka,
   telocvičňa, ihrisko s umelou trávou, posilňovňa, klubovňa, WiFi sieť),
   zvýhodnená možnosť získania vodičského oprávnenia skupiny B a C,
   zriaďovateľ školy Železiarne Podbrezová a. s. absolventom školy garantujú prijatie do zamestnania a ďalšie
   vzdelávanie s výhodným štipendijným programom.

Kalendár udalostí

18.9. 2018

Plenárne zasadnutie rodičov a triedny aktív

  1. 10. – 2. 11. 2018

Jesenné prázdniny

  1. 12. 2018 – 7. 1. 2019

Vianočné prázdniny

  1. 2. 2019

Polročné prázdniny

  1. 3. – 10. 3. 2019

Jarné prázdniny

  1. 4. – 23. 4. 2019

Veľkonočné prázdniny

  1. 6. – 1. 9. 2019

Letné prázdniny

Kontakty

Súkromná SOŠ hutnícka Železiarne Podbrezová

Družby 554/64

976 81 Podbrezová

+421486712725

ssosh@ssosh.sk

Riaditeľ
+421486712725

Zástupca
+421486712738

Ekonomický úsek
+421486712719

Vrátnica
+421486712711

Osobné údaje